Cíl kroužku:

Cílem kroužku je umožnit dětem, ve věku 7-12let z rodin, kde došlo v důsledku rozvodu nebo rozchodu rodičů ke změně, sdílet své myšlenky, přání, pocity a zkušenosti v bezpečném a hravém prostředí a to za pomoci kresby, pohybu a slova. Kromě prožitkového prvku je cílem i určitý edukativní záměr.

Proč byla vybrána právě věková skupina mladší školní věk?:

Období mladšího školního věku je dobou, kdy se dítě musí vyrovnat se spoustou nových situací, jako například vstup do školy, přijetí do kolektivu, školní návyky, změna denního režimu, atd. Pokud dojde mezi rodiči k rozchodu, znamená to pro dítě obrovskou emocionální ránu, značnou míru nejistoty ohledně vlastní budoucnosti a identity, nutnost vyrovnávat se s pocity viny, atd. Pro dítě může být náročné takovou situaci zvládnout i přes lásku, kterou mu rodiče mohou poskytovat. U dětí se často objevují problémy se spánkem, noční pomočování, výrazná fixace na jednoho z rodičů a současně odmítání druhého, noční děsy, poruchy soustředěnosti, obtíže ve škole, psychická nepohoda, deprese, atd. Ačkoliv pro děti situace rozvodu není neznámým tématem o prožívání a zvládání těchto situací nemluví nejenom mezi sebou, ale většinou nemají šanci o těchto tématech hovořit ani s dospělými.
Období mladšího školního věku je obdobím, ve kterém převládá zpravidla hra, výtvarná činnost, pohyb, kamarádi, atd. Na základě těchto oblastí byl i koncipován pracovní sešit, se kterým děti v průběhu celého kroužku pracují.

Jak své dítě do kroužku přihlásit a jakou podmínku je potřeba splnit?

1. V případě, že se rozhodnete, své dítě do tohoto ojedinělého programu přihlásit je nutné, aby s účastí souhlasili oba rodiče. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce mezi rodiči a pracovníky programu.

2. V případě souhlasu obou rodičů, kontakujte prosím lektorku dle místa konání kroužku a to buď telefonicky nebo emailem (kontakty viz níže).
 

 

Pracovní sešit, jako jedna z možných pomůcek při skupinovém doprovázení dětí s názvem DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU dostává na první hodině každé dítě a využívá jej při každé hodině po celou dobu trvání kroužku. Hlavní postavou je skřítek EMOUŠ, který děti tímto sešitem provází, komunikuje s nimi a zadává jim úkoly, které mají pomocí barev, slova, pohybu splnit. Děti nejsou do ničeho nuceny a mají možnost si říct, že něco nechtějí a být ve skupině jen pozorovateli. Tento sešit neslouží jen dětem, ale pouze se souhlasem dětí i rodičům, kteří tak mají možnost sledovat to, co jejich dítě prožívá a reagovat na jeho přání a aktuální potřeby. Kromě pracovního sešitu využíváme pro práci s dětmi i další pomůcky např. maňásky, knihy, hudební nástroje, smajlíky, scénky, metody z dramaterapie a mnoho dalšího. 

Provázanost rodičů s kroužkem probíhá prostřednictvím konzultací s jednotlivými lektory dle vzájemné potřeby nebo v rámci Mediačního centra v Olomouci, kdy se rodiče rozhodnout řešit přání a potřeby dětí za pomoci odborníků - mediátorů.

S dětmi jsou v jednotlivých časových úsecích (na začátku, uprostřed a na konci kroužku) vyplňovány tzv. „smajlíkoví dotazníky“, které monitorují vnímání dítěte a případné změny v jejich prožívání s ohledem na jejich účast v kroužku.

 

PROBÍHAJÍCÍ PROGRAMY PRO DĚTI:                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                           Kroužek pro Přerov 

Místo konání:  Budova Magistrátu města Přerova, Smetanova 7a - dvorní trakt 

  Termín: 17. 09. 2018 – 10. 12. 2018 (celkem 12 setkání s dětmi), vyjma podzimních prázdin

29. 10. 2018

  Počet a věk dětí: 7 – 12 let, max. počet 10dětí.  Pro otevření kroužku je třeba alespoň 6 dětí.

  Čas:  15:30 – 17:00 při skupince do 7 dětí, 8 - 10 dětí 15:30 – 17:30

  Cena: bezplatné, hrazeno městem z dotace města Přerova

  Průvodci: Ondřej Toth, Tereza Chobotská

 V případě přihášení dítěte kontaktujte průvodce:

Ondřej Toth tel. číslo 731 053 469 nebo Tereza Chobotská 777 746 190 detskypruvodce@gmail.com